மூக்குப் பேணி : Short Film by Jaffna University students

இலங்கையின் சமகாலத் தமிழ்ச் சூழலின் பின்புலத்தில் ஒளி பதிக்கப்பட்ட குறும் படம்
{vidavee id=”11346″ w=”320″ }
Nose Cup – Short Eelam Film by Jaffna University

One thought on “மூக்குப் பேணி : Short Film by Jaffna University students”

  1. சிறந்தபடம் எங்கள் மக்களின் வாழ்வினை எம் கண்முன் தந்து மனத்தினை உருகவைத்துள்ளது
    நன்றி

Comments are closed.