ஆள் கடத்தல்காரர்களுக்கு லஞ்சம் வழங்கிய அவுஸ்திரேலியா: அகதிகளின் சாட்சியம்


அபரோஜீன் இனமக்களின் அழிவில் தமது நிறவெறி அதிகாரத்தை நிறுவிக்கொண்ட அவுஸ்திலிய அதிகாரவர்க்கம்