லண்டனில் துருக்கியப் பிரதமரின் வரவிற்கு எதிராகப் போராடும் குர்து மக்கள்: அடிபணியாமையின் வெற்றி

London : Kurds protest against Turkish Terror at Downing Street visit of Turkish Prime Minister Ahmet Davutoglu to David Cameron