‌பிரதம‌ர்- குடியரசு‌த் தலைவ‌ர் ச‌ந்‌தி‌ப்பு: அணுச‌க்‌தி

இ‌ந்‌திய- அமெ‌ரி‌க்அணச‌க்‌தி ஒ‌த்துழை‌ப்பஉட‌ன்பா‌ட்டநடைமுறை‌ப்படு‌த்துவததொட‌ர்பாஅர‌சிய‌லநெரு‌க்கடி எழு‌ந்து‌ள்ள ‌நிலை‌யி‌ல், ‌பிரதம‌ரம‌ன்மோக‌ன் ‌சி‌ஙஇ‌ன்றகுடியரசதலைவ‌ர் ‌பிர‌தீபபா‌ட்டீலை‌சச‌ந்‌தி‌த்து ‌விவா‌தி‌த்து‌ள்ளா‌ர்.

சுமா‌ர் 50 ‌நி‌மிட‌ங்க‌‌ள் ‌நீடி‌த்இ‌ந்த‌சச‌‌ந்‌தி‌ப்‌பி‌னபோது ‌பிரதம‌ரம‌ன்மோக‌ன் ‌சி‌ஙப‌ங்கே‌ற்க‌த் ‌தி‌ட்ட‌மி‌ட்டு‌ள்ள, அடு‌த்வார‌மஜ‌ப்பா‌னி‌லநட‌க்கவு‌ள்ஜ‌ி-8 மாநாடப‌ற்‌றியு‌ம், உ‌ள்நா‌டம‌ற்று‌மச‌ர்வதேச ‌விவகார‌ங்க‌ளகு‌றி‌த்து‌ம் ‌விவா‌தி‌க்க‌ப்ப‌ட்டதாகுடியரசு‌ததலைவ‌ரமா‌ளிகவெ‌ளி‌யி‌ட்டு‌ள்செ‌ய்‌‌தி‌ககு‌றி‌ப்பதெ‌ரி‌வி‌க்‌கிறது.

அணச‌க்‌தி உட‌ன்பாடப‌ற்‌றிய ‌விவாத‌மஎதுவு‌மநட‌ந்ததாஅ‌க்கு‌றி‌ப்‌பி‌லகூற‌ப்படா‌வி‌ட்டாலு‌ம், ‌விவாத‌த்‌தி‌லஅணச‌க்‌தி உட‌ன்பாடஇட‌ம்பெ‌ற்‌றிரு‌க்க‌ககூடு‌மஎ‌ன்றந‌ம்ப‌ப்படு‌கிறத