க‌ட்ச‌த்தீவை ‌மீ‌ட்கு‌ம் நேர‌ம் வ‌ந்து‌வி‌ட்டது: கருணா‌நி‌தி

வியாழன், 17 ஜூலை 2008( 21:28 IST )

க‌ட்ச‌த்‌தீ‌வி‌ன் ‌மீதான உ‌ரிமைகளை ‌மீ‌ட்கு‌ம் நேர‌ம் வ‌ந்து ‌வி‌ட்டது எ‌ன்று கூ‌றியு‌ள்ள முத‌ல்வ‌ர் கருணா‌நி‌தி, ‌சி‌றில‌ங்க‌க் கட‌ற்படை‌யின‌ர் நட‌த்து‌ம் து‌ப்பா‌க்‌கி‌‌ச் சூ‌ட்டி‌ல் த‌மிழக ‌மீனவ‌‌ர்க‌ள் தொட‌ர்‌ந்து ப‌லியாக‌ி வருவத‌ை‌க் க‌ண்டி‌த்து எ‌ல்லா கடலோர நகர‌ங்க‌ளிலு‌ம் கடலோர மாவ‌ட்ட‌ங்க‌ளி‌ன் தலைநகர‌ங்க‌ளிலு‌ம் ‌தி.மு.க. சா‌ர்‌பி‌ல் வரு‌கிற 19 ஆ‌ம் தே‌தி ஒருநா‌ள் அடையாள உ‌ண்ணா‌விரத‌ப் போரா‌ட்ட‌ம் நட‌த்த‌ப்படு‌ம் எ‌ன்று அ‌றி‌வி‌த்து‌ள்ளா‌ர்.

அ‌ண்மை‌யி‌ல் ‌சி‌றில‌ங்க‌க் கட‌ற்படை‌யின‌ர் நட‌த்‌திய து‌ப்பா‌க்‌கி‌ச் சூ‌ட்டி‌ல் நாக‌ப்ப‌ட்டிண‌‌த்தை சே‌ர்‌ந்த ‌மீனவ‌ர்க‌ள் இருவ‌ர் கொ‌ல்ல‌ப்ப‌ட்டதை அடு‌த்து, செ‌ன்னை‌யி‌ல் இ‌ன்று த‌மிழக முத‌ல்வரு‌‌ம் ‌தி.மு.க. தலைவருமான மு.கருணா‌நி‌தி தலைமை‌யி‌ல் நட‌ந்த ‌தி.மு.க. உய‌ர்‌நிலை‌க் குழு‌க் கூ‌ட்ட‌த்‌தி‌ல் இ‌து தொட‌ர்பாக‌த் ‌தீ‌ர்மான‌ம் ‌நிறைவே‌ற்ற‌ப்ப‌ட்டு‌ள்ளது.

இ‌ந்த‌க் கூ‌ட்ட‌‌த்‌தி‌ற்கு‌ப் ‌பிறகு ‌தீ‌ர்மான‌த்தை ‌விள‌க்‌கி‌ச் செ‌ய்‌தியாள‌ர்க‌ளிட‌ம் பே‌சிய முத‌ல்வ‌ர் கருணா‌நி‌தி, எ‌ல்லா‌க் கடலோர நகர‌ங்க‌ளிலு‌ம் கடலோர மாவ‌ட்ட‌ங்க‌ளி‌ன் தலைநகர‌ங்க‌ளிலு‌ம் நட‌க்கு‌ம் உ‌ண்ணா‌விரத‌ப் போரா‌ட்ட‌த்‌தி‌ல் மா‌நில அமை‌ச்ச‌ர்க‌ள் மு.க.‌ஸ்டா‌லி‌ன், ஆ‌‌ற்‌காடு ‌வீராசா‌மி, துரைமுருக‌ன், ம‌த்‌திய அமை‌ச்ச‌ர் டி.ஆ‌ர்.பாலு, மா‌நில‌ங்களவை உறு‌ப்‌பின‌ர் க‌னிமொ‌‌ழி உ‌‌ள்‌ளி‌ட்ட ‌தி.மு.க.‌வி‌ன் மூ‌த்த தலைவ‌ர்க‌ள் ப‌‌ங்கே‌ற்பா‌ர்க‌ள் எ‌ன்றா‌ர்.

அ‌ப்பா‌வி ‌மீனவ‌ர்க‌ள் ‌மீதான ‌சி‌றில‌ங்க‌ப் படை‌யின‌ரி‌ன் தா‌க்குதலை‌த் தடு‌த்து ‌நிறு‌த்‌தி, இ‌ச்‌‌சி‌க்கலு‌க்கு ‌நிர‌ந்தர‌த் ‌தீ‌ர்வு காண வே‌ண்டு‌ம் எ‌ன்று வ‌லியுறு‌த்‌தி ம‌த்‌திய அர‌சி‌ன் கவன‌த்தை ஈ‌ர்‌ப்பதே இ‌ந்த உ‌ண்ணா‌விரத‌ப் போரா‌ட்ட‌த்‌தி‌ன் நோ‌க்க‌ம் எ‌ன்றா‌ர் அவ‌ர்.

க‌ட்ச‌த்தீ‌வி‌ல் உ‌ள்ள தேவாலய‌த்‌தி‌ற்கு செ‌ல்வத‌ற்கும், அ‌ந்த‌த் ‌தீவை‌ச் சு‌ற்‌றி ‌மீ‌ன் ‌பிடி‌ப்பத‌ற்கு‌ம், அ‌ங்கு ஓ‌ய்வெடு‌ப்பதுட‌ன் த‌ங்க‌ளி‌ன் வலைகளை‌க் காய வை‌ப்பத‌ற்கு‌ம் இ‌ந்‌திய ‌மீனவ‌ர்களு‌க்கு உ‌ரிமை உ‌ள்ளது எ‌ன்பதை‌க் கு‌றி‌ப்‌பி‌ட்ட கருணா‌நி‌தி, நெரு‌க்கடி ‌நிலை அம‌லி‌ல் இரு‌ந்தபோது த‌மி‌ழ்நா‌ட்டி‌ல் குடியரசு‌த் தலைவ‌ர் ஆ‌‌ட்‌சி நட‌ந்தபோது அ‌ந்த உ‌ரிமைக‌ள் புற‌க்க‌ணி‌க்க‌ப்ப‌ட்டதாக கு‌ற்ற‌ம்சா‌ற்‌றினா‌ர்.