இல‌ங்கை இன‌ப் ‌பிர‌ச்சனை‌க்கு ராணுவ‌த் ‌தீ‌ர்வை ‌விரு‌ம்ப‌வி‌ல்லை: இ‌ந்‌திய குழு‌வின‌ர்

இ‌ந்‌தியா ‌விரு‌ம்ப‌வி‌ல்லஎ‌ன்றகொழு‌ம்‌பி‌லஇ‌ந்‌திஉய‌ர்ம‌ட்ட‌ககுழு‌வின‌ரதெ‌ரி‌வி‌த்து‌ள்ளன‌ர்.

அனை‌‌த்து‌‌ததர‌ப்‌பினரு‌மஏ‌ற்று‌க்கொ‌ள்ளு‌மவகை‌யி‌லஉருவா‌க்க‌ப்ப‌ட்டு‌ள்ஒரு‌ங்‌கிணை‌ந்த ‌சி‌றில‌ங்கஎ‌ன்க‌ட்டமை‌ப்‌பி‌ற்கஉ‌ட்ப‌ட்டஇன‌‌ப் ‌பிர‌ச்சனை‌க்கஒரஅமை‌தியான ‌தீ‌ர்வை ‌சி‌றில‌ங்கக‌ண்ட‌றியு‌மஎ‌‌ன்றஇ‌ந்‌தியந‌ம்பு‌கிறது” எ‌ன்றஇ‌ந்‌‌திஉயர‌திகா‌ரி ஒருவ‌ரகூ‌றியதாக ‌ி.ி.ஐ. ‌நிறுவன‌மதெ‌ரி‌வி‌க்‌கிறது.

சி‌றில‌ங்கசெ‌ன்தே‌சிய‌பபாதுகா‌ப்பஆலோசக‌ரஎ‌ம்.ே.நாராயண‌னதலைமை‌யிலாஅயலுறவு‌சசெயல‌ர் ‌சிவச‌ங்க‌ரமேன‌ன், பாதுகா‌ப்பு‌சசெயல‌‌ர் ‌விஜ‌ய் ‌சி‌ஙஆ‌கியோ‌‌ரகொ‌ண்உய‌ர்ம‌ட்ட‌ககுழு‌வின‌ரஇ‌ன்று ‌சி‌றில‌ங்அ‌திப‌ரம‌கி‌ந்ராஜப‌‌க்சவை‌சச‌ந்‌தி‌த்தஒரம‌ணிநேர‌மபே‌சின‌ர்.

இ‌ச்ச‌ந்‌தி‌ப்‌பி‌ன் ‌விவர‌ங்க‌ளஎதையு‌மஇருதர‌ப்‌பினரு‌மவெ‌ளி‌யிட‌வி‌ல்லை. இரு‌ந்தாலு‌மசுரு‌க்கமாப‌த்‌‌தி‌‌ரிகை‌ககு‌‌றி‌ப்பஒ‌ன்றஇ‌ந்‌திப‌த்‌தி‌ரிகையாள‌ர்களு‌க்கபடி‌த்து‌ககா‌ட்ட‌ப்ப‌ட்டது.

அ‌தி‌ல், ம‌ற்ற ‌விவகார‌ங்களுட‌னசா‌ர்‌க் ‌உ‌ச்‌சி மாநா‌ட்டி‌லஇ‌ந்‌திய‌ப் ‌பிரதம‌ரம‌ன்மோக‌ன் ‌சி‌ஙப‌ங்கே‌ற்பதமு‌ன்‌னி‌பபாதுகா‌ப்பஏ‌ற்பாடுக‌ளதொ‌ட‌ர்பாஆராய‌ப்ப‌ட்டதாக‌ககூற‌ப்ப‌ட்டு‌ள்ளது.

இ‌ந்‌திஉய‌ர்ம‌ட்ட‌ககுழு‌வின‌ரஇ‌ந்‌தியா ‌திரு‌ம்புவத‌ற்கமு‌ன்பு ‌சி‌றில‌ங்அ‌திப‌ரம‌கி‌ந்ராஜப‌க்சவஅவ‌ரதஇ‌ல்ல‌த்‌தி‌லச‌ந்‌தி‌த்து‌ள்ளன‌ர்.

மு‌ன்னதாக, நே‌ற்றஅவ‌ர்க‌ளகொழு‌ம்பசெ‌‌ன்ற‌தி‌லஇரு‌ந்து ‌சி‌றில‌ங்க‌பபாதுகா‌ப்பு‌சசெயல‌ரகோ‌த்தபராஜப‌க்ச, அ‌திப‌ரி‌னமூ‌த்ஆலோசக‌ரப‌சி‌லராஜப‌க்ம‌ற்று‌மத‌மிழ‌ரதலைவ‌ர்க‌ள் ‌சிலரை‌சச‌ந்‌தி‌த்ததாஅரசவ‌ட்டார‌ங்க‌ளதெ‌ரி‌வி‌க்‌கி‌ன்றன.