இந்தியா அமரிக்காவிற்கு அடகுவக்கப்படுகிறது :நாளை போராட்டம்.

 
 
 
 
 

பண‌‌வீ‌க்க‌த்தை‌கக‌ட்டு‌ப்படு‌த்து‌வ‌தி‌‌லம‌த்‌திஅர‌சி‌னதோ‌ல்‌வியை‌கக‌ண்டி‌த்து‌ம், இ‌ந்‌திய- அமெ‌ரி‌க்அணச‌க்‌தி ஒ‌ப்ப‌ந்த‌த்‌தி‌லஉ‌ள்அபாய‌ங்களை ‌விள‌க்‌கியு‌மஇடதுசா‌ரிக‌ளஅ‌றி‌வி‌த்து‌ள்நாடதழு‌விபோரா‌ட்ட‌ ‌பிர‌ச்சாஇய‌க்கமநாளதொட‌ங்கு‌கிறது.

இ‌ந்த‌ இய‌க்க‌த்‌தி‌னபோது, தா‌ங்க‌ளஅணச‌க்‌தி ஒ‌ப்ப‌ந்த‌த்தஎ‌தி‌ர்‌ப்பத‌ற்காகாரண‌ங்களம‌க்களு‌க்கு ‌விள‌க்க‌பபோவதாமா‌ர்‌க்‌சி‌ஸ்‌டக‌ம்யூ‌னி‌ஸ்‌டக‌ட்‌சி, இ‌ந்‌திய‌கக‌ம்யூ‌‌னி‌ஸ்‌டக‌ட்‌சி, புர‌ட்‌சிகசோச‌லி‌ஸ்‌டக‌ட்‌சி, பா‌ர்வா‌ர்‌ட் ‌பிளா‌கஉ‌ள்‌ளி‌ட்நா‌ன்கஇட‌துசா‌ரி‌கக‌ட்‌சிகளு‌மகூ‌றியு‌ள்ளன.

புதடெ‌ல்‌லி‌யி‌‌லஉ‌ள்ம‌வ்ல‌ன்கா‌ரமைதான‌த்‌தி‌லநாளநட‌க்கவு‌ள்துவ‌க்நா‌ளபொது‌ககூ‌ட்ட‌த்‌தி‌லப‌ங்கே‌ற்கு‌மஇடதசா‌ரி‌ததலைவ‌ர்க‌ள், ‌ஐ.ு.ூ. அரசகுறை‌ந்தப‌ட்ச‌பபொது‌சசெய‌ல்‌தி‌ட்ட‌த்‌தி‌லஅ‌ளி‌க்க‌ப்ப‌ட்டு‌ள்வா‌க்குறு‌திகளை ‌நிறைவே‌ற்ற‌ததவ‌றியு‌ள்ளது, தேநல‌ன்களஅடகவை‌த்து‌ள்ளது, பண‌வீ‌க்க‌த்தை‌கக‌ட்டு‌ப்படு‌த்‌தி ‌விலைவா‌சியை‌ககுறை‌க்கு‌ம் ‌விடய‌த்‌தி‌‌லதோ‌ல்‌வியடை‌ந்து‌ள்ளதஉ‌ள்‌ளி‌ட்ப‌ல்வேறகு‌ற்ற‌ச்சா‌ற்று‌க்களை ‌விள‌க்‌கி‌பபேசவு‌ள்ளன‌ர்.

ம‌த்‌திஅர‌சி‌ற்கநா‌ங்க‌ளஅ‌‌ளி‌த்தவ‌ந்ஆதரவநா‌ங்க‌ள் ‌வில‌க்‌கி‌ககொ‌ண்டத‌ற்காகாரண‌ங்களம‌க்க‌ளிட‌ம் ‌விள‌க்க‌பபோ‌கிறோ‌ம். ‌விலைவா‌‌சி உய‌ர்வஉ‌ள்‌ளி‌ட்ட ‌பிர‌ச்சனைகளு‌க்கு‌ககாரணமான ஐ.ு.ூ. அர‌சி‌னஅமெ‌ரி‌க்ஆதரவம‌ற்று‌மம‌க்க‌ள் ‌விரோத‌ககொ‌ள்கைகளை ‌விள‌க்க‌பபோ‌கிறோ‌ம்” எ‌ன்றமா‌ர்‌க்‌சி‌ஸ்‌டக‌ம்யூ‌னி‌ஸ்‌டக‌ட்‌சி‌யி‌னபொது‌சசெயல‌ர் ‌பிரகா‌ஷகார‌ததெ‌ரி‌வி‌த்தா‌ர்.