அரசு கவிழ்ந்த்தாலும் : அமரிக்க நலன் பேணுவோம்

 
 
 
 
 

நாடாளும‌ன்ற‌த்‌தி‌லந‌ம்‌பி‌க்கவா‌க்கு‌பபெறுவோ‌மஎ‌ன்றகுடியரசு‌ததலைவ‌ர் ‌பிர‌தீபபா‌ட்டீ‌லிட‌ம் ‌பிரதம‌ரம‌ன்மோக‌ன் ‌சி‌ஙகூ‌றியு‌ள்ளா‌ர்.ந‌ம்‌பி‌க்கவா‌க்கெடு‌ப்‌பி‌ற்காநாடாளும‌ன்ற‌ச் ‌சிற‌ப்பு‌ககூ‌ட்ட‌த்தகூ‌ட்டுவத‌ற்காதே‌தி நாளமாலமுடிவசெ‌ய்ய‌ப்படு‌மஎ‌ன்று‌ம் ‌பிரதம‌ரகூ‌றியு‌ள்ளதாகததகவ‌ல்க‌ளதெ‌ரி‌வி‌க்‌கி‌‌ன்றன.

ஆ‌ட்‌சியை‌கக‌விழாம‌லகா‌ப்பத‌ற்கு‌ததேவையாஆதரவதனதஅர‌சி‌ற்கஇரு‌ப்பதாக‌ப் ‌பிரதம‌ரந‌ம்புவதாகவு‌ம், ப‌ன்னா‌ட்டஅணச‌க்‌தி முகமை‌யி‌னஆளு‌ந‌ர்க‌ளகூ‌ட்ட‌த்‌தி‌ற்கமு‌ன்பந‌ம்‌பி‌க்கவா‌க்கெடு‌ப்பை‌சச‌ந்‌தி‌த்து‌விவே‌ண்டு‌மஎ‌ன்றஅவ‌ர் ‌வி‌ரு‌ம்புவதாகவு‌மதகவ‌ல்க‌ளதெ‌ரி‌வி‌க்‌கி‌‌ன்றன.

மு‌ன்னதாகுடியரசு‌‌ததலைவருடனான ‌பிரதம‌ரம‌ன்மோக‌ன் ‌சி‌ங்‌கி‌னச‌ந்‌தி‌ப்பு 30 ‌நி‌மிட‌ங்க‌ள் ‌நீடி‌த்து‌ள்ளத