சுன்னாகம் அழிவிற்கான ஆதாரங்கள்

சுன்னாகம் அழிவை ஏற்படுத்திய பல்தேசிய வியாபார நிறுவனமான எம்.ரி.டி வோக்கஸ் இன் இயக்குனர்களில் ஒருவரான நிர்ஜ் தேவாவின் ஐரோப்பியப் பாராளுமன்ற வருமானக் கணக்கில் சுன்னாகம் பேரழிவை நடத்திய நிறுவனத்தின் வருமானம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது:

nirjdeva

http://www.europarl.europa.eu/mepdif/4556_DFI_rev0_EN.pdf

சுன்னாகம் அழிவு தொடர்பான ஏனைய ஆதாரங்கள்:

Analysis of satus of ground water 

Brief report Chunnakam Oil 

List of study reports to Jaffna ground waterObservations and Recomedations

Unethical Report by Northern Power0001

New Doc 5_1 (1)New Doc 5_2 (1)New Doc 5_3 (1)New Doc 5_4