தாய் நாடு அல்லது மரணம் – ஐ.நாவில் சேகுவேரா அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியத்திற்கும் அதன் தரகுகளுக்கும் எதிராக..

Patria O Meuerte – Motherland or Death – Latin America’s Only Choice by Che Guevara – Smash US Imperialism and it’s proxies