ம‌த்‌திய அரசு துரோக‌ம்: இடதுசா‌ரிக‌ள் கு‌ற்ற‌ச்சா‌ற்று!

 
 
 
 
 

நாடாளும‌ன்ற‌த்‌தி‌லந‌ம்‌பி‌க்கவா‌க்கெடு‌ப்பை‌சச‌ந்‌தி‌ப்பத‌ற்கமு‌ன்பு, இ‌ந்‌திய- அமெ‌ரி‌க்அணச‌க்‌தி ஒ‌ப்ப‌ந்த‌த்தநடைமுறை‌ப்படு‌த்துவத‌ற்காஇ‌ந்‌தியா‌வி‌ற்காத‌னி‌த்க‌ண்கா‌ணி‌ப்பஒ‌ப்ப‌ந்த‌த்தஇறு‌தி செ‌ய்வத‌ற்காப‌ன்னா‌ட்டஅணச‌க்‌தி முகமையம‌த்‌திஅரசஅணு‌கியு‌ள்நடவடி‌க்கை, “நா‌ட்டம‌க்களு‌க்கஅ‌ளி‌த்வா‌க்குறு‌தி‌க்கம‌த்‌திஅரசஇழை‌த்து‌ள்அ‌தி‌ர்‌ச்‌சிய‌ளி‌க்கு‌மதுரோக‌ம்” இடதுசா‌ரிக‌ளகூ‌றியு‌ள்ளன‌ர்.

அணச‌க்‌தி ஒ‌ப்ப‌ந்த‌த்‌தி‌‌ற்கஎ‌திராஎ‌ப்படி‌‌பபோராடுவதஎ‌ன்றஎ‌ங்களு‌க்கு‌ததெ‌ரியு‌ம். அணச‌க்‌தி ஒ‌ப்ப‌ந்த‌த்தநடைமுறை‌ப்படு‌த்து‌மநடவடி‌க்கைக‌‌ளி‌லம‌த்‌திஅரசமு‌ன்னோ‌க்‌கி‌சசெ‌ல்வதஅர‌சிய‌ல் ‌ரீ‌தியாஇயலாம‌லசெ‌ய்வோ‌ம்.” எ‌ன்றமா‌ர்‌க்‌சி‌ஸ்‌டக‌ம்யூ‌னி‌ஸ்‌டக‌ட்‌சி‌யி‌னபொது‌சசெயல‌ர் ‌பிரகா‌ஷகார‌தகூ‌றினா‌ர்.

ம‌த்‌திஅர‌சி‌னநடவடி‌க்கஉறு‌தி ‌மீற‌லம‌ட்டும‌ல்ல, “இடதுசா‌ரிக‌ளு‌க்கம‌ட்டு‌மி‌ன்‌றி நா‌ட்டி‌ற்கு‌ம், ம‌க்களு‌க்கு‌மஅ‌ளி‌த்வா‌க்குறு‌தி‌க்கஇழை‌க்க‌ப்ப‌ட்டு‌ள்அ‌தி‌ர்‌‌ச்‌சிய‌ளி‌க்கு‌மதுரோக‌ம்” எ‌ன்று‌மஅவ‌ரகு‌ற்ற‌ம்சா‌ற்‌றியு‌ள்ளா‌ர்.

ம‌த்‌திஅரசு ‌சிறுபா‌ன்மஅரசாமா‌றி‌வி‌ட்டதஎ‌ன்பதநாட‌றி‌ந்து 24 ம‌ணி நேர‌த்‌தி‌ற்கு‌ள், த‌னி‌த்க‌ண்கா‌ணி‌ப்பஒ‌ப்ப‌ந்வரைவப‌ன்னா‌ட்டஅணச‌க்‌தி முகமை‌யிட‌மசம‌ர்‌ப்‌பி‌க்க‌ப்ப‌ட்டு‌ள்ளதஎ‌ன்றா‌ரகார‌த்.