நேபாள நா‌ட்டி‌ன் ‌பிரதமராக மாவோ‌‌யி‌‌ஸ்‌ட் தலைவ‌ர் ‌பிரச‌ண்டா

 
 
 
 
 

நேபாநா‌ட்டி‌ன் ‌பிரதமராமாவோ‌‌யி‌‌ஸ்‌டதலைவ‌ர் ‌பிரச‌ண்டஇ‌ன்றபத‌வியே‌ற்று‌ககொ‌‌ண்டா‌ர்.

53 வயதாகு‌மபு‌ஷ்கம‌லதா‌லஎ‌ன்ற ‌பிரச‌ண்டா ‌நேபாநா‌ட்டி‌னபிரதமராகட‌ந்வெ‌ள்‌ளி‌க்‌‌கிழமஅ‌ந்நா‌ட்டதே‌சிசபையா‌லதே‌ர்‌ந்தெடு‌க்க‌ப்ப‌ட்டா‌ர்.

ரா‌ஷ்டிரப‌தி பவ‌னி‌‌லஇ‌ன்றநட‌ந்இ‌ந்பத‌வியே‌ற்பு ‌‌விழா‌வி‌ல் ‌பிரச‌ண்டாவு‌க்கஅ‌ந்நா‌ட்டஅ‌திப‌ரரா‌மபரத‌னயாத‌வமுறை‌ப்படி பத‌வி‌ப்‌பிரமாணமு‌ம், ரக‌சிய கா‌ப்பு ‌பிரமாணமு‌ம் செ‌ய்தவை‌த்தா‌‌ர்.

நா‌ட்டு‌க்கு‌ம், நா‌ட்டம‌க்களு‌க்கு‌மஉ‌ண்மையுடையவனாஇரு‌ப்பே‌ன்” எ‌ன்று ‌பிரச‌‌ண்டஅ‌ப்போதஉறு‌திமொ‌ழி எடு‌த்து‌க்கொ‌ண்டா‌ர்.இ‌ந்பத‌வியே‌ற்பி‌னபோதஅவ‌ரநேபாநா‌ட்டி‌னபார‌ம்ப‌ரிஉடை‌க்கு‌பப‌திலாசா‌ம்ப‌ல் ‌‌நிமே‌ற்க‌த்‌திஉடையு‌ம், கரு‌ப்பு ‌நிதொ‌‌ப்‌பியு‌மஅ‌ணி‌‌ந்‌திரு‌ந்தா‌ர்.

பத‌வியே‌ற்பு ‌நிக‌ழ்‌ச்‌‌சி‌யி‌லமு‌ன்னா‌ள் ‌பிரதம‌ர் ‌கி‌ரிஜா ‌பிரசா‌தகொ‌ய்ராலகல‌ந்தகொ‌ள்ள‌வி‌ல்லை. அவரு‌க்கு‌பப‌‌திலாஅவருடைநேபா‌ளி கா‌ங்‌கிர‌ஸக‌ட்‌சியை‌சசே‌‌ர்‌ந்ஷெ‌ரபகது‌ரப‌ங்கே‌ற்றா‌ர்.

மேலு‌ம், இ‌வ்‌விழா‌வி‌லதுணஅ‌திப‌ர் ‌பரமான‌ந்தா, அர‌சிய‌ல் ‌நி‌ர்ணசபை‌ததலைவ‌ரசுபா‌ஷநே‌ம்வா‌ங், தலைமை ‌நீ‌திப‌தி கேத‌ர்நா‌த் ‌கி‌ரி உ‌ள்பப‌ல‌ரகல‌ந்தகொ‌ண்டன‌ர்.

 
 

 பிரசண்டா தலைமையிலான கூட்டணி ஆட்சியில் மாவோயிஸ்ட் கட்சி, நேபாள மார்க்சிஸ்ட் லெனினிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மற்றும் மாதேசி கட்சி ஆகியவை இடம் பெறுகின்றன.