சுட‌ருள் இருள் – நிக‌ழ்வு 02

சுட‌ருள் இருள் – நிக‌ழ்வு 02

திரைப்ப‌ட‌ம்:
The Boy in the Striped Pyjamas

க‌விதைத் தொகுப்புக‌ள் திற‌னாய்வு:
பெண்ணியாவின் ‘இது ந‌தியின் நாள்’
ம‌ல‌ராவின் ‘புதிய‌ இலைக‌ளால் ஆத‌ல்’

சிறு அறிமுக‌ம்:
‘உன்ன‌த‌ம்’ / ‘நூல‌க‌ம்’

புனைவிலிருந்து சில‌ பக்க‌ங்க‌ள் வாசிப்பு:
‘வேருல‌கு’

Dating Violence ப‌ற்றிய க‌ல‌ந்துரையாட‌ல்:

இட‌ம்: Sunday, Oct, 11 (2.00 P.M)
கால‌ம்: Scarborough Civic Centre

ஏதிலிக‌ள்: http://eathilikal.blogspot.com/
(647) 829-9350/(416) 725-4862/(647) 293-0673

FLYER_ELANKO