எமக்கான திரைப்பட மொழியை உருவாக்குவோம்! : எட்டாவது சர்வதேச தமிழ் திரைப்பட விழா- ரொரின்ரோ.

எமக்கான திரைப்பட மொழியை உருவாக்குவோம்!  : எட்டாவது சர்வதேச தமிழ் திரைப்பட விழா- ரொரின்ரோ.