அமெ‌ரி‌க்கா‌வி‌ற்கே வெ‌ற்‌றி: ‌பி.கே.ஐய‌ங்கா‌ர்!

06.09.2008.

இ‌ந்‌தியஅணச‌க்‌தி தொ‌ழி‌ல்நு‌ட்வ‌ணிக‌மசெ‌ய்வத‌ற்கஅணச‌க்‌தி தொ‌ழி‌ல்நு‌ட்வ‌ணிக‌ககுழு‌வி‌‌ன் (எ‌ன்.எ‌ஸ்.‌ி.) முழு ‌வில‌க்குட‌னகூடிஅனும‌தி ‌கிடை‌த்து‌ள்ள‌தஇ‌ந்‌தியாவை ‌விஅமெ‌ரி‌க்கா‌வி‌ற்கஅ‌‌திவெ‌ற்‌றி எ‌ன்றஅணச‌க்‌தி ஆணைய‌த்‌தி‌னமு‌ன்னா‌ளதலைவ‌ர் ‌ி.ே.ஐய‌ங்கா‌ரகூ‌றியு‌ள்ளா‌ர்.

கட‌ந்த 34 ஆ‌ண்டுகளு‌க்கமு‌ன்பஅமெ‌ரி‌க்க‌ர்களா‌லஉருவா‌க்க‌ப்ப‌ட்டதுதா‌‌னஎ‌ன்.‌எ‌ஸ்.‌ி. எ‌ன்பதஉ‌ங்களு‌க்கு ‌நினை‌விரு‌க்‌கிறதா. அ‌ப்போதமுத‌ல், ஒரு ‌மிக‌ப்பெ‌ரிச‌ந்தை‌ எ‌ன்வகை‌யி‌ல், ல ‌பி‌ல்‌லிய‌னடா‌ல‌ரம‌தி‌ப்‌பிலாதனதவ‌ர்‌த்தக‌த்‌தி‌ற்கஇ‌ந்‌தியாவை‌பபய‌ன்படு‌த்‌தி‌ககொ‌ள்வத‌ற்காக, இ‌ந்‌தியா‌வி‌ற்கு ‌வில‌க்க‌ளி‌க்வே‌ண்டு‌மஎ‌ன்றஎ‌ன்.எ‌ஸ்‌ஜி.அமெ‌ரி‌க்கவ‌லியுறு‌த்‌தி வரு‌கிறது.” எ‌ன்றா‌ரஐ‌ய‌ங்கா‌ர்.

அணச‌க்‌தி‌ தொ‌ழி‌ல்நு‌ட்ப‌ங்களநம‌க்கு ‌வி‌ற்க‌ககூடிஆ‌ஸ்‌ட்ரெ‌லியா, கனடஉ‌ள்‌ளி‌ட்நாடுக‌ள், த‌ங்க‌ளி‌னவ‌ர்‌த்தக‌த்‌தி‌னபோதஎ‌ன்மா‌தி‌ரி நட‌ந்துகொ‌ள்வா‌ர்க‌ள், த‌ங்க‌ளி‌னபொரு‌ட்களு‌க்கஎ‌ன்ன ‌விலவை‌ப்பா‌ர்க‌ளஎ‌ன்பதை‌பபொறு‌த்‌திரு‌ந்துதா‌னபா‌ர்‌க்வே‌ண்டு‌ம்.

ஆ‌ஸ்‌ட்‌ரியா, ‌நியஸ‌ீலா‌ந்து, அய‌ர்லா‌ந்தஉ‌ள்‌ளி‌ட்நாடுகளு‌க்கு, அவ‌ர்க‌ளஅணச‌க்‌தி தொ‌ழி‌ல்நு‌ட்வ‌ர்‌த்தக‌ர்க‌ளஎ‌ன்முறை‌யி‌லநா‌மம‌தி‌ப்ப‌ளி‌த்தாவே‌ண்டு‌ம். அ‌வ‌ர்க‌ளஎ‌ன்ன‌ வகையாவ‌ர்‌த்தக‌ர்க‌ளஎ‌ன்பதகடவுளு‌க்கம‌ட்டுமதெ‌ரியு‌‌ம்.” எ‌ன்றா‌ரஐய‌ங்கா‌ர்.